Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie  życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy i utworzoną przez Radę Gminy, podporządkowana funkcjonalnie organom gminy. Zadaniem Ośrodka jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, a także umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, które nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby, możliwości.

Ośrodek wykonuje zadania:

1. z zakresu pomocy społecznej, w tym:
 - zadania własne gminy
 - zadania zlecone gminy

2. przekazane na podstawie odrębnego upoważnienia , zgodnie z postanowieniami innych ustaw.