Regulamin dla firm

Definicje

Filu.pl - portal promocyjny dla firm, prowadzony przez ITLU sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 51a działająca na podstawie wpisu do KRS w sądzie rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie pod numerem 0000514166, NIP:712-32-88-114, Regon: 061701637.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

Prezentacja / Wpis- płatna forma promocji Firmy;

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w portalu Filu.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
 2. Zarejestrowanie Firmy w portalu polega na utworzeniu konta przez przedstawiciela Filu.pl.
 3. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Aktualizacji danych dokonuje sama Firma po zalogowaniu się na konto lub zgłoszenie do przedstawiciela Filu.pl
 4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Filu.pl.
 5. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własnośći podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy. Firma zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w Filu.pl na stronach partnerskich Filu.pl Publikacja informacji o Firmie na stronach partnerskich Filu.pl nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Firmy.

  Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią do Filu.pl dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi Filu.pl związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal Filu.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
 6. Firma wyraża niniejszym zgodę na edycję przez Filu.pl materiałów i danych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu.
 7. Każda wprowadzona zmiana wymaga weryfikacji poprawności ze strony Filu.pl
 8. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach portalu Filu.pl, w katalogach oraz serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich Filu.pl.
 9. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez Filu.pl w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Filu.pl.
 10. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez ITLU sp. z o.o., w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 11. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na nagrywanie przez Filu.pl wszelkich rozmów telefonicznych prowadzonych z konsultantem, w szczególności w celu zawarcia umowy oraz na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych zebranych w ten sposób, zarówno w celu realizacji umowy, jak i w celach marketingowych przez ITLU sp. z o.o., w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych zebrany w sposób opisany w pkt 11 oraz ich poprawiania.

II. Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

  Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów. W sytuacji, gdy portal Filu.pl uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień punktów powyższych, Filu.pl upoważnione jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 2. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Firmy.
 3. Zabrania się zamieszczania przez Firmę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami ITLU sp. z o.o. lub Firmy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Filu.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Firmy.
 4. Zamieszczenie adresu www lub odnośnika dozwolone jest wyłącznie w pozycji "Strona internetowa" w zakładce Dane firmy i płatności >> Dane podstawowe po zalogowaniu do panelu klienta.
 5. Filu.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Filu.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu
 6. Filu.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Filu.pl.
 7. Filu.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
 8. Filu.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania Filu.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 9. Filu.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany
  awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców
  internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której
  mowa w zd. 1 Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne
  odszkodowanie.
 10. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Filu.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię ITLU sp. z o.o. W przypadku takiego postępowania po stronie Firmy, Filu.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 11. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. Koszty, opcje i sposoby rejestrowania firm w portalu

 1. Do pełnego działania wpisu wymagana jest umowa o współpracy pomiędzy Firmą a ITLU sp. z o.o. określająca zakres usługi. Przed podpisaniem umowy partner może przygotować wstępny wygląd wizytówki jednak nie będą aktywne działania promocyjne i inne usługi powiązane z wizytówką.
 2. Koszt wizytówki zależny jest od pakietu, który określony jest w umowie.
 3. Czas trwania umowy określony jest w umowie, jednak nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
 4. W przypadku kończącego się okresu abonamentowego użytkownik zostaje automatycznie poinformowany o tym fakcie.
 5. Filu.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych.
 6. Ceny podane w cenniku Filu.pl są cenami nie uwzględniającymi podatku VAT.
 7. Firma upoważnia Filu.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

IV. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (info@itlu.pl) lub udostępnionego formularza kontaktowego.
 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Filu.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zd. 1. może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.
 3. Filu.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Firmy. Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Filu.pl.

V. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Firmą a portalem Filu.pl zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu i udostępnienia Firmie w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 3. Niezależnie od niniejszego Regulaminu Filu.pl może wprowadzać na postawie osobnych regulaminów promocje, akcje marketingowe itp. Wprowadzania osobnych regulaminów nie jest zmianą niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika z regulaminów promocji.
 4. Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.