Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Łosicach

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach

O nas

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Łosicach jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą :

 1. ubóstwo;
 2. sieroctwo;
 3. bezdomność;
 4. bezrobocie;
 5. niepełnosprawność;
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. przemoc w rodzinie;
 8. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
 10. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze i osób po zwolnieniu z zakładu karnego;
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 12. alkoholizm lub narkomania;
 13. zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe;
 14. klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ POMOC Z MGOPS w Łosicach?

 • zgłoś się do MGOPS w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6;
 • złóż podanie opisujące problem;
 • pracownik socjalny w ciągu 14 dni odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;
 • osoba ubiegająca się o świadczenie zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego;
 • ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Kierownik Ośrodka z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.