Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie

Nadrzędnym celem działania naszej społeczności jest zapewnianie wychowankom warunków do poznawania kultury oraz aktywnego w niej uczestniczenia, wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanka.

O nas

Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.
MDK w Krasnymstawie prowadzi zajęcia o charakterze artystycznym w 5 podstawowych pracowniach:tanecznej, plastycznej, muzycznej oraz teatru i słowa.
Imprezy o charakterze masowym realizuje pracownia imprez, pracująca w dwóch działach artystyczno – oświatowym i plastyczno – wystawienniczym.
W trakcie ferii zimowych i wakacji MDK prowadzi działalność w formie rekreacyjno rozrywkowej realizując formy okazjonalne, otwartych warsztatów artystycznych.

Kategorie:

Inne