Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

O nas

STATUT

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Łosicach

§ 1.1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach zwana dalej „Komendą”, jest urzędem przy pomocy którego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wykonuje swoje zadania.

2. Komenda jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

§ 2. Siedzibą Komendy jest miasto Łosice.

§ 3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Komendy, a także liczbę etatów i stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy, określa regulamin organizacyjny Komendy, wydany w trybie art. 13a ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz.1340 z zm.)